ILL - Phục vụ thư viện khác

Thông tin về thư viện tạo yêu cầu
ID trong hệ thống:
Nếu bạn đã từng gửi yêu cầu ILL bằng mẫu này, bạn có thể nhập mã số do hệ thống cấp phát để sử dụng lại các thông tin đã nhập từ lần trước.
Ký hiệu của thư viện:
Nhập tên viết tắt của thư viện, hoặc ký hiệu tên thư viện do OCLC, RLIN, NUC hoặc DOCLINE cấp phát
  (*)
Mã số của yêu cầu:
Mã số có thể là tổ hợp của các số và chữ cái. Mã số được dùng để phân biệt các yêu cầu của bạn gửi tới thư viện. Bạn cần ghi lại mã số này để cho việc đối chiếu sau này.
  (*)
Tên thư viện:   (*)
Địa chỉ giao nhận (vật lý)
Tên đơn vị nhận (dòng 1):
Tên đơn vị nhận (dòng 2):
Đường/Phố:
PO Box:
Thành phố/Tỉnh:
ZIP Code:
Quốc gia:
Địa chỉ email nhận trả lời:   (*)
Số tài khoản:
Điện thoại:
Địa chỉ giao nhận (điện tử)
Chế độ nhận ấn phẩm điện tử:     
Địa chỉ nhận Ariel:
Chế độ mã hoá thư:
Hình thức dịch vụ
Kiểu dịch vụ:    
Dạng tư liệu:
Hình thức copyright tuân thủ:    
Vật mang tin mong muốn:
Thông tin thanh toán
 Địa chỉ thanh toán
 Giống địa chỉ giao nhận. Không cần nhập lại thông tin phía dưới
Tên đơn vị nhận hóa đơn (dòng 1):
Tên đơn vị nhận hoá đơn (dòng 2):
Đường/Phố:
PO Box:
Thành phố/Tỉnh:
ZIP Code:
Quốc gia:
 Kiểu thanh toán
Kiểu thanh toán:
Phí tối đa chấp nhận:    Đơn vị tiền tệ: 


Thông tin về ấn phẩm
Số định danh:
Tác giả:
Nhan đề (sách hoặc tạp chí) :   (*)
Nơi xuất bản:
Nhà xuất bản:
Tên và số hiệu tùng thư:
Số hoặc tập (ấn phẩm nhiều kỳ):
Ấn bản:
Ngày tháng xuất bản:
Ngày tháng xuất bản của bài trích:
Tác giả bài trích:
Nhan đề bài trích:
Đánh số trang của bài trích:
LCCN:
ISBN (không kèm dấu nối hoặc dấu trống):
ISSN (không kèm dấu nối hoặc dấu trống):
Các số ID khác (cần chỉ ra nguồn):
Nguồn chứng thực:
Tên bạn đọc:
Số thẻ bạn đọc:
Yêu cầu có giá trị đến ngày:
Ghi chú:
Mức độ ưu tiên:
 

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

4.177.019

: 48.329