Tài liệu số - Xem chi tiết

TDM39462-49119-20159
Size-dependent magnetic responsiveness of magnetite nanoparticles synthesised by co-precipitation and solvothermal methods
SIZE-DEPENDENT MAGNETIC RESPONSIVENESS OF MAGNETITE NANOPARTICLES SYNTHESISED BY CO-PRECIPITATION AND SOLVOTHERMAL METHODS
0
Tạp chí Vật liệu và Linh kiện Tiên tiến (JS ADM)
Danh sách tệp tin điện tử
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  1 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Bài báo tạp chí
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

3.572.456

: 28.316