Tài liệu số - Xem chi tiết

TL000006282
Nghiên cứu xây dựng phương trinh hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir từ than Maccadamia được hoạt hóa từ K2CO3 để xử lý màu Methylene Orange
Gồm 4 chương: Giới thiệu; tổng quan tài liệu; nội dung và phương pháp nghiên cứu; kết quả phân tích vật liệu; kết luận và đề xuất
vie
363.7284
628.162
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  3 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Báo cáo tốt nghiệp
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

4.421.019

: 28.407