Tài liệu số - Xem chi tiết

TL000006546
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đáp ứng cho lộ trình tăng cường tự chủ tài chính tại các đơn vị trực thuộc sở giao thông vận tải tỉnh Bình Dương
Luận văn gồm 5 chương: Tổng quan các nghiên cứu trước; Cơ sở lý thuyết; Giới thiệu về tình hình tự chủ tài chính tại các đơn vị trực thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương và phương pháp nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu; Nhận xét và đề xuất những giải pháp hoàn thiện hệ thống KSNB đáp ứng cho lộ trình thực hiện tự chủ tài chính tại các đơn vị trực thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương.
Vie
657.6109 59774
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  6 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Luận văn
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

4.977.889

: 5.666