ILL - Mượn liên thư viện

  Phục vụ các thư viện khác: Mẫu yêu cầu mượn liên thư viện trên Web dành cho các thư viện, tổ chức muốn gửi yêu cầu mượn đến thư viện cục bộ.
  Phục vụ bạn đọc của thư viện: Mẫu yêu cầu mượn liên thư viện trên Web dành cho bạn đọc của thư viện cục bộ muốn yêu cầu mượn ấn phẩm tại các thư viện khác.
  Thông tin về các ấn phẩm: Liệt kê các ấn phẩm đã được chuyển về thư viện cục bộ theo yêu cầu bạn đọc và các ấn phẩm mà bạn đọc đã mượn quá hạn.

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

262.605

: 42.529