Tài liệu số - Xem chi tiết

DHTDM170029342
A Concise Introduction to Software Engineering
Bibliography: 259 - 264
The Software Problem; Software Processes; Software Requirements Analysis and Specification; Planning a Software Project; Software Architecture; Design; Coding and Unit Testing; Testing
0
vie
Danh sách tệp tin điện tử
Vui lòng đăng nhập trước khi xem chi tiết toàn văn..
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  3 Lượt tải:  0
Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Kỹ thuật phần mềm
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Thống kê

Thư viện số

Thống kê truy cập

262.540

: 42.464